场景 文案示例
吃饭餐馆相关
可选字: 吃(chi) 食(shi) 面(mian)
/持之以恒 /万世无疆 /千年修得共枕眠
衣着服饰相关
可选字: 鞋(xie) 裙(qun) 衣(yi)
/挟天子以令诸侯 /鹤困鸡群 /假仁假义
房地产相关
可选字: 房(fang) 居(ju) 楼(lou)
/防患未然 /男儿志在四方 /别具一格
出行旅游相关
可选字: 游(you) 走(zou) 行(xing)
/前所未有 /先斩后奏 /吉星高照
猫狗宠物相关
可选字: 狗(gou) 猫(mao) 猪(zhu)
/蓬头垢面 /饮血茹毛 /姜太公钓鱼愿者上钩
手机数码相关
可选字: 机(ji) 数(shu) 神(shen)
/千方百计 /无巧不成书 /死无葬身之地
A ai an ang ao
B ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu
C ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo
D da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo
E e ei en eng er
F fa fan fang fei fen feng fo fou fu
G ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo
H ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
J ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
K ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
L la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luan lue lüe lun luo
M m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
N na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nuan nüe nuo nun
O o ou
P pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu
Q qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun
R ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo
S sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo
T ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo
W wa wai wan wang wei wen weng wo wu
X xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun
Y ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun
Z za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo